İstatistik Uygulama ve Araştırma Merkezi

UYGARIST, veriye veya büyük veriye dayalı istatistiksel çözümleme, değerlendirme, raporlama, tahminleme, analiz ve analize dayalı çalışmalar gerçekleştirmektir.

Yıldız Teknik Üniversitesi

İstatistik Ugulama & Araştırma Merkezi

Araştırmalar

İstatistik Ugulama & Araştırma

İletişim

uygarist@yildiz.edu.tr

Merkezin Faaliyet Alanları

 • - Üniversite tarafından talep edilen istatistiksel analiz ve raporlama alanlarında destek vermek.
 • - Kalite Yönetim Sistemi kapsamında yapılacak analizleri gerçekleştirmek.
 • - Üniversite veri altyapısının oluşturulması ve sürekliliğinin sağlanmasında destek vermek.
 • - İstatistik biliminin önemi, kullanımı ve farkındalığı üzerine ulusal ve uluslararası kongre, konferans, sempozyum, çalıştay, seminer, kurs ve benzeri çalışma ve etkinlikler düzenlemek.
 • - Eğitim bilimleri, mühendislik, sağlık bilimleri, sosyal bilimler ve temel bilimler alanlarındaki kişi ve kurumlar için istatistik altyapısını geliştirmeye yönelik eğitim programları düzenlemek ve sertifikalandırmak.
 • - Üniversite, bilimsel kuruluşlar, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından uygulanacak anketlerin tasarımı ve değerlendirilmesi konularında destek sağlamak.
 • - Bilimsel araştırmalar yapmak, veri toplamak, veri analizi yapmak, rapor hazırlamak, proje yürütmek, yayın yapmak ve yaptırmak, danışmanlık ve bilirkişilik hizmeti vermek, özellikle Sanayi-Üniversite işbirliği çerçevesinde araştırma faaliyetlerinde yer almak, AR-GE faaliyetlerine katkıda bulunmak.
 • - Yurt içi ve yurt dışı akademik kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ile araştırma kurumlarıyla işbirliği yaparak, araştırma ve eğitim programları yürütmek.
 • - Kamuoyunu bilgilendirici tanıtım ve benzeri etkinlikler yapmak veya bu tür etkinliklere katkıda bulunmak.
 • - Üniversite öğrencilerini, Merkezin faaliyet alanlarında araştırma yapmaya yöneltmek ve araştırmalarına destek vermek.
 • - Üniversite öğrencileri için staj imkânı sağlamak.
 • - Faaliyet alanlarına giren araştırma ve çalışmaları yürütmek üzere çalışma grupları oluşturmak.
 • - Araştırma, inceleme ve eğitim çalışmalarında yerli ve yabancı uzmanlardan yararlanmak.
 • - Üniversite öğretim elemanlarına araştırma/geliştirme faaliyetlerinde yardımcı olmak üzere istatistiksel analiz, yorumlama ve raporlama hizmeti sağlayarak disiplinler arası çalışmalar yapmak.

Araştırma Konuları

Araştırma Tasarımı

Devamı

İstatistiksel Modelleme ve Simülasyon

Devamı

İstatistiksel Öngörü, Zaman Serileri Analizi

Devamı

Makine Öğrenmesi

Devamı

Optimizasyon ve Karar Verme

Devamı

Örnekleme

Devamı

Pazar Araştırması

Devamı

Veri Analizi – İstatistiksel Analiz

Devamı

Veri Madenciliği

Devamı